iSpeak — conversations in English.

iSpeak — Курсы английского языка, центр, Киев.

iSpeak — Курсы английского языка Киев, реальные задачи.

Киев, курсы английского.

I speak

ispeak.com.ua

Английский в мини группе

Клуб английского языка

Как вы учите язык

iSpeak — Все что нужно для изучения английского

Английские школы в Киеве представлены в огромном количестве

iSpeak — Best English courses

Лучшие курсы английского Киев найдены

iSpeak — Самые интересные курсы английского в Киеве

iSpeak — лучшие курсы английского Киев.

Учить английский можно на курсах iSpeak.

iSpeak — лучшая школа английского языка уже 20 лет.

Сертифицированные преподаватели английского на курсах iSpeak.

iSpeak logo
iSpeak logo text
A class of 4  |  1 time a week  |  2 hours each session  |  8 hours monthly
A class of 4
1 time a week
2 hours each session
8 hours monthly

When do YOU use YOUR English?

We create an opportunity to make it happen
A1
A2
B1
B2
C1
C2
Welcome to a new age
SPEAKING CLASS
АНГЛІЙСЬКА МОВА
реальні розмови для реального життя

Pick Your Day Now!

ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Smartphone icon 067 506 19 56
use Telegram icon Telegram  
to text at any hour

Conversations

РОЗМОВА

Your current level A1

Can read and understand a little,
very limited vocabulary, ‘bad’ grammar,
cannot speak

Your level after A2.1

Ask and answer simple questions
Talk about Past, Present and Future
Understand a simple conversation
Speak about very basic things
plus symbol 400 new words

phone icon Call now!
use Telegram icon Telegram to text at any hour

silver calendar

ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Smartphone icon 067 506 19 56
use Telegram icon Telegram  
to text at any hour

Stories

ІСТОРІЇ

Your current level A2.1

I can have a small talk, give some
information about myself and
ask and answer simple questions

Your level after A2.2

A great story is essential for an expressive
speaker. After we explore examples of company
briefs, Bios and Legends we focus on your
ability to create and deliver a powerful story
plus symbol 400 new words

phone icon Call now!
use Telegram icon Telegram to text at any hour

silver calendar

ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Smartphone icon 067 506 19 56
use Telegram icon Telegram  
to text at any hour

Ideas

ГОЛОВНЕ

Your current level A2.2

I can speak in most social situations
I can describe events and experience
I can watch and enjoy simple movies

Your level after B1.1

Understanding information quickly even
if you do not know all the words
Getting the gist of a complex
conversation
plus symbol 400 new words

phone icon Call now!
use Telegram icon Telegram to text at any hour

silver calendar

ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Smartphone icon 067 506 19 56
use Telegram icon Telegram  
to text at any hour

Summaries

ОГЛЯД

Your current level B1.1

I can process big volumes of
information, but my speech is
colorless and lacks important details

Your level after B1.2

Summarizing information quickly and
efficiently, comparing and explaining,
able to deliver clear and concise
messages
plus symbol 400 new words

phone icon Call now!
use Telegram icon Telegram to text at any hour

silver calendar
4 systems to help you speak efficiently
Value search system
Entime the language
Main service image
Applied info management
Teaching & learning methodology
Main service image
Value search system
Entime the language
Applied info management
Teaching & learning methodology

IMPORTANT

Новий формат

English only
Real situations
Intuitive models and examples
Logic + emotions = memory

Ми не вчимо мову заради мови – ми вчимося користуватися нею для вирішення питань
Ми не робимо формальних вправ – ми обговорюємо ідеї, якими можна користуватися щодня
Ми не проходимо рівень – ми працюємо тільки з головою
Ми не продаємо Англійську мову – ми допомагаємо зробити її частиною свого активного життя
Ми не хочемо забирати Ваш час – ми хочемо звільнити його

Безліч систем навчання, що існують сьогодні, успішно працюють для багатьох людей. Ви відвідуєте курси, розмовні клуби, займаєтеся онлайн або користуєтеся програмами на смартфоні. Тисячі варіантів вправ, робота зі словами, вивчення граматики. Однак, є деякі речі, які, як нам здається, можна робити інакше. У 2012 році ми почали дослідження, метою яких було, по-перше, прискорення вивчання іноземних мов і, по-друге, спрощення процесу, а точніше перетворення його в більш природний. Що ж ми можемо запропонувати сьогодні?
Жодної магії, жодної англійської за два дні, жодних секретних методик.
Для нас Англійська не є метою сама по собі. Як і будь-яка інша мова, вона використовується для спілкування, для отримання інформації з першоджерела або для просування своїх ідей. Таким чином, всі формати, які ми пропонуємо сьогодні, поміщають наших клієнтів в одну з цих ситуацій, де людина змушена використовувати мову для вирішення конкретного завдання.

Як це працює?

1. Лише те, що реально потрібно.


Ми не займаємося цікавими ідіомами, які ніхто, крім носіїв, не розуміє. Ми не займаємося списками тематичних слів, які забуваються через 3 дня. Ми не записуємо нові слова, правила і не робимо письмових вправ.
Наше рішення – це відібрані фрази і граматичні структури, якими Ви точно будете користуватися. Що для Вас краще: 1000 слів, які Ви не можете згадати в потрібний момент, або 300, якими Ви цілком можете висловитися?

2. Лише те, що реально важливо.


Історії та розповіді, які мають мало відношення до нашого життя, навряд чи вразять нас. У кінцевому підсумку все зводиться до виконання набору вправ і псевдокомунікативних завдань, коли дорослі люди уявляють себе учасниками якогось діалогу між двома божевільними, що конструюють речення мовою, якої не існує у природі.
Наше рішення – будь-яка інформація стає цінною, якщо на неї подивитися під певним кутом. Ми шукаємо і знаходимо цінність, яка напевно викличе емоції і автоматично змусить пам'ять працювати.

3. Лише те, що реально просто.


Для того, щоб поставити запитання, потрібно використовувати питальне слово, поставивши його перед допоміжним дієсловом і поміняти місцями підмет і присудок, за винятком тих випадків, коли ми ставимо запитання до підмета. Дуже просте і доступне пояснення рідною мовою, Ви знаєте кожне слово і навіть пам'ятайте, що таке присудок. На жаль, люди, які це знають, не завжди цим користуються. Як результат, зрозуміти їх може хіба що психіатр з досвідом роботи.
Наше рішення: мова – це чітка логічна система інформації на всіх рівнях: речення, абзац і текст. Інформація несе сенс, ми працюємо зі змістом більше, ніж з мовою. Навчившись відокремлювати головне від другорядного, Ви дуже швидко починаєте користуватися всім своїм мовним та інтелектуальним запасом.

English only
Real situations
Intuitive models and examples
Logic + emotions = memory

Мы не учим язык ради языка - мы учимся пользоваться им для решения вопросов
Мы не делаем формальных упражнений – мы обсуждаем идеи, которыми можно пользовать каждый день
Мы не проходим уровень – мы работаем только с головой
Мы не продаем Английский язык – мы помогаем сделать его частью Вашей жизни
Мы не хотим отнимать Ваше время – мы хотим освободить его

Множество систем обучения, существующие сегодня, успешно работают для многих людей. Вы посещаете курсы, разговорные клубы, занимаетесь онлайн или пользуетесь программами на смартфоне. Тысячи вариантов упражнений, работа со словами, изучение грамматики. Однако есть некоторые вещи, которые, как нам кажется, можно делать иначе. В 2012 году мы начали исследования, целью которых было, во-первых, ускорение обучения иностранным языкам и, во-вторых, упрощение процесса, а точнее превращение его в более естественный. Что же мы можем предложить сегодня?
Никакой магии, никакого английского за два дня, никаких секретных методик.
Для нас Английский не является целью сам по себе. Как и любой другой язык, он используется для общения, для получения информации из первоисточника или для продвижения своих идей. Таким образом, все форматы, которые мы предлагаем сегодня, помещают наших клиентов в одну из этих ситуаций, где человек вынужден использовать язык для решения конкретной задачи.

Как это работает?

1. Только то, что реально нужно.


Мы не занимаемся интересными идиомами, которые никто, кроме носителей, не понимает. Мы не занимаемся списками тематических слов, которые забываются через 3 дня. Мы не записываем новые слова, правила и не делаем письменных упражнений.
Наше решение – это отобранные фразы и грамматические структуры, которыми Вы точно будете пользоваться. Что для Вас предпочтительнее: 1000 слов, которые Вы не можете вспомнить в нужный момент, или 300, которыми Вы вполне можете объясниться?

2. Только то, что реально ценно.


Истории и рассказы, которые имеют мало отношения к нашей жизни, едва ли затронут нас. В конечном итоге все сводится к выполнению набора упражнений и псевдокоммуникативным заданиям, когда взрослые люди представляют себя участниками некоего диалога между двумя безумцами, конструирующими предложения на языке, не существующем в природе.
Наше решение – любая информация становится ценной, если на нее посмотреть под определенным углом. Мы ищем и находим ценность, которая наверняка вызовет эмоции и автоматически заставит память работать.

3. Только то, что реально просто.


Для того, чтобы задать вопрос, нужно использовать вопросительное слово, поставив его перед вспомогательным глаголом и поменять местами подлежащее и сказуемое, за исключением тех случаев, когда мы задаем вопрос к подлежащему. Очень простое и доступное объяснение на родном языке, Вы знаете каждое слово и даже помните, что такое сказуемое. К сожалению, люди, которые это знают, не всегда этим пользуются. Как результат, понять их может разве что психиатр с опытом работы.
Наше решение: язык – это четкая логическая система информации на всех уровнях: предложение, абзац и текст. Информация несет смысл, мы работаем со смыслом больше, чем с языком. Научившись отделять главное от второстепенного, Вы очень быстро начинаете пользоваться всем своим языковым и интеллектуальным запасом.

Your Instructor

Specializing: Both standard and non-standard needs in a variety of circumstances,
time limiting and difficult cases
Teaching experience
since
1991
12 000+
students
60 000
lessons
300
companies
Developed 4 innovative learning technologies
first system
second system
third system
fourth system

How do we stand against standards

iSpeak level

How to enroll?

1
We value questions
Call: 067 506 19 56
Ask question & schedule
an online interview
2
We value time
15 min
Online Video Interview
Skype Viber Telegram
3
We value comfort
Attend your class
Pay 3200 hrn
Only monthly fees
use
Telegram
Telegram to text at any hour
Other Projects by Max’s Holyfood
logo
WELCOME TO A NEW AGE
SPEAKING CLASS
АНГЛІЙСЬКА МОВА
8 ГОДИН РЕАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
НА МІСЯЦЬ
man
STILL
CAN’T SPEAK?
Pick Your Day Now
divider
ьщтвфн
ЯКЩО У ВАС Є РІВЕНЬ А1
У вас є мінімальна основа з
граматики і ви маєте
запас слів, ваш наступний крок
РОЗМОВИ
CONVERSATIONS
right
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РІВНЯ А 2.1
Використовувати коректну граматику
Задавати та відповідати на запитання
Вести діалог і розповісти про себе
Додати близько 300 нових слів
item item item item
ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ ВЖЕ СЬОГОДНІ,
НЕЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ВОЛОДІННЯ
ЯКЩО У ВАС Є РІВЕНЬ А2.1
Ви вмієте вести нескладу бесіду,
ставити питання і розповідати про себе
та своє життя
ІСТОРІЇ
STORIES
right
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РІВНЯ А2.2
Чудова історія має важливе значення для ефективного
спілкування. Ми вивчаємо приклади компанії,
біографії та легенди, зосереджуємося на вмінні
створювати і розповідати переконливі історії
item item item item
ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ ВЖЕ СЬОГОДНІ,
НЕЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ВОЛОДІННЯ
ЯКЩО У ВАС Є РІВЕНЬ А2
Ви можете спілкуватись у більшості соціальних
ситуацій, описувати події та досвід, дивитися
і насолоджуватися простими фільмами
ГОЛОВНЕ
IDEAS
item
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РІВНЯ B1.1
Ви можете зрозуміти головне швидко, навіть
якщо ви не знаєте всіх слів і граматики та
зловити суть у складній, незнайомій
ситуації
item item item item
ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ ВЖЕ СЬОГОДНІ,
НЕЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ВОЛОДІННЯ
ЯКЩО У ВАС Є РІВЕНЬ B1.1
Ви вмієте обробляти великі обсяги
інформації, але ваша промова досить
безбарвна та бракує важливих деталей
ОГЛЯД
SUMMARIES
right
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РІВНЯ B1.2
Швидко і ефективно узагальнювати
інформацію, порівнювати та, пояснюючи
головне і важливі елементи, розмовляти
чітко та стисло
item item item item
ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ ВЖЕ СЬОГОДНІ,
НЕЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ВОЛОДІННЯ
IMPORTANT

Новий форматБезліч систем навчання, що існують сьогодні, успішно працюють для багатьох людей. Ви відвідуєте курси, розмовні клуби, займаєтеся онлайн або користуєтеся програмами на смартфоні. Тисячі варіантів вправ, робота зі словами, вивчення граматики. Однак, є деякі речі, які, як нам здається, можна робити інакше. У 2012 році ми почали дослідження, метою яких було, по-перше, прискорення вивчання іноземних мов і, по-друге, спрощення процесу, а точніше перетворення його в більш природний. Що ж ми можемо запропонувати сьогодні?
Жодної магії, жодної англійської за два дні, жодних секретних методик.
Для нас Англійська не є метою сама по собі. Як і будь-яка інша мова, вона використовується для спілкування, для отримання інформації з першоджерела або для просування своїх ідей. Таким чином, всі формати, які ми пропонуємо сьогодні, поміщають наших клієнтів в одну з цих ситуацій, де людина змушена використовувати мову для вирішення конкретного завдання.


Як це працює?

1. Лише те, що реально потрібно.


Ми не займаємося цікавими ідіомами, які ніхто, крім носіїв, не розуміє. Ми не займаємося списками тематичних слів, які забуваються через 3 дня. Ми не записуємо нові слова, правила і не робимо письмових вправ.
Наше рішення – це відібрані фрази і граматичні структури, якими Ви точно будете користуватися. Що для Вас краще: 1000 слів, які Ви не можете згадати в потрібний момент, або 300, якими Ви цілком можете висловитися?


2. Лише те, що реально важливо.


Історії та розповіді, які мають мало відношення до нашого життя, навряд чи вразять нас. У кінцевому підсумку все зводиться до виконання набору вправ і псевдокомунікативних завдань, коли дорослі люди уявляють себе учасниками якогось діалогу між двома божевільними, що конструюють речення мовою, якої не існує у природі.
Наше рішення – будь-яка інформація стає цінною, якщо на неї подивитися під певним кутом. Ми шукаємо і знаходимо цінність, яка напевно викличе емоції і автоматично змусить пам'ять працювати.


3. Лише те, що реально просто.


Для того, щоб поставити запитання, потрібно використовувати питальне слово, поставивши його перед допоміжним дієсловом і поміняти місцями підмет і присудок, за винятком тих випадків, коли ми ставимо запитання до підмета. Дуже просте і доступне пояснення рідною мовою, Ви знаєте кожне слово і навіть пам'ятайте, що таке присудок. На жаль, люди, які це знають, не завжди цим користуються. Як результат, зрозуміти їх може хіба що психіатр з досвідом роботи.
Наше рішення: мова – це чітка логічна система інформації на всіх рівнях: речення, абзац і текст. Інформація несе сенс, ми працюємо зі змістом більше, ніж з мовою. Навчившись відокремлювати головне від другорядного, Ви дуже швидко починаєте користуватися всім своїм мовним та інтелектуальним запасом.Множество систем обучения, существующие сегодня, успешно работают для многих людей. Вы посещаете курсы, разговорные клубы, занимаетесь онлайн или пользуетесь программами на смартфоне. Тысячи вариантов упражнений, работа со словами, изучение грамматики. Однако есть некоторые вещи, которые, как нам кажется, можно делать иначе. В 2012 году мы начали исследования, целью которых было, во-первых, ускорение обучения иностранным языкам и, во-вторых, упрощение процесса, а точнее превращение его в более естественный. Что же мы можем предложить сегодня?
Никакой магии, никакого английского за два дня, никаких секретных методик.
Для нас Английский не является целью сам по себе. Как и любой другой язык, он используется для общения, для получения информации из первоисточника или для продвижения своих идей. Таким образом, все форматы, которые мы предлагаем сегодня, помещают наших клиентов в одну из этих ситуаций, где человек вынужден использовать язык для решения конкретной задачи.


Как это работает?

1. Только то, что реально нужно.


Мы не занимаемся интересными идиомами, которые никто, кроме носителей, не понимает. Мы не занимаемся списками тематических слов, которые забываются через 3 дня. Мы не записываем новые слова, правила и не делаем письменных упражнений.
Наше решение – это отобранные фразы и грамматические структуры, которыми Вы точно будете пользоваться. Что для Вас предпочтительнее: 1000 слов, которые Вы не можете вспомнить в нужный момент, или 300, которыми Вы вполне можете объясниться?


2. Только то, что реально ценно.


Истории и рассказы, которые имеют мало отношения к нашей жизни, едва ли затронут нас. В конечном итоге все сводится к выполнению набора упражнений и псевдокоммуникативным заданиям, когда взрослые люди представляют себя участниками некоего диалога между двумя безумцами, конструирующими предложения на языке, не существующем в природе.
Наше решение – любая информация становится ценной, если на нее посмотреть под определенным углом. Мы ищем и находим ценность, которая наверняка вызовет эмоции и автоматически заставит память работать.


3. Только то, что реально просто.


Для того, чтобы задать вопрос, нужно использовать вопросительное слово, поставив его перед вспомогательным глаголом и поменять местами подлежащее и сказуемое, за исключением тех случаев, когда мы задаем вопрос к подлежащему. Очень простое и доступное объяснение на родном языке, Вы знаете каждое слово и даже помните, что такое сказуемое. К сожалению, люди, которые это знают, не всегда этим пользуются. Как результат, понять их может разве что психиатр с опытом работы.
Наше решение: язык – это четкая логическая система информации на всех уровнях: предложение, абзац и текст. Информация несет смысл, мы работаем со смыслом больше, чем с языком. Научившись отделять главное от второстепенного, Вы очень быстро начинаете пользоваться всем своим языковым и интеллектуальным запасом.

Your Instructor
both standard and non-standard needs in a variety
of circumstances, time limiting and difficult cases
TEACHING EXPERIENCE
TEACHING SINCE 1991
12 000 + STUDENTS
60 000 LESSONS
300 COMPANIES
DEVELOPED 4 INNOVATIVE
LEARNING TECHNOLOGIES
circle circle circle circle